Teslimat ve İade Koşulları

İşbu üyelik sözleşmesi,Büyükdere Cad. Meydan Sok. No:1 BeybiGiz Plaza K:15 D:55 Maslak / İstanbul adresinde mükim Semantos Online Çeviri Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.’ye ait https://semantos.net adresinde bulunan (aşağıda kısaca “Semantos” olarak anılacaktır)  web sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanacak olan MÜŞTERİ’nin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

 1. MÜŞTERİ, işbu sözleşme ile üye hesabı onay emailinin kendisine ulaşmasından itibaren Semantos platformundaki tercüme hizmeti veren firmaların üyelere sağladığı tüm hizmetlerden faydalanabilecektir.
 2. Semantos, MÜŞTERİ’nin yüklediği tüm dokümanları ve tamamlanmış çevirilerini güvenli bir şekilde saklayacaktır. Semantos platformundan kaynaklanmayan teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamadığı hallerde MÜŞTERİ, Semantos’u sorumlu tutmayacağını ve bu nedenle herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 3. MÜŞTERİ’nin Semantos platformunda belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi için üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması ve yüklediği dokümanın çevirisine ilişkin ücreti Semantos’a ödemesi gerekmektedir. Semantos’un sözleşme konusu hizmeti MÜŞTERİ’ye sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya MÜŞTERİ tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle Semantos’a ödenmiş olması şartına bağlıdır. Aksi takdirde MÜŞTERİ Semantos platformu üzerinden sağlanan hizmetlerden hiçbir suretle yararlanamaz.
 4. Semantos, MÜŞTERİ’nin işbu sözleşme koşullarına ve sitede beyan edilen kural ve şartlara uymaması, MÜŞTERİ’nin  yüklediği dokümanların işbu sözleşme ve sitede yayınlanan kural ve koşullara uygun olmaması, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, MÜŞTERİ’ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili hizmetini geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Bu durumda MÜŞTERİ’ye, hizmet karşılığı ödediği bedel Semantos tarafından ödemenin yapıldığı şekilde iade edilir.
 5. MÜŞTERİ, üyelik işlemlerini tamamlayarak işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve internet sitesinde de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, Semantos tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. MÜŞTERİ’nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına kısmen veya tamamen devredilemez. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan MÜŞTERİ sorumlu olup, Semantos bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adlı/idari para cezası ve/veya tazminat için MÜŞTERİ’ye aynen rücu hakkını haizdir.
 6. Semantos platformunun amacı, çeviri hizmeti almak ve vermek isteyen şahıs ve tüzel kişileri online bir platformda buluşturarak doküman çeviri hizmetleri alış verişine güvenli bir platform üzerinden aracılık etmektir. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve verileri yönünden Semantos’a herhangi bir sorumluluk yüklenemez. MÜŞTERİ’nin Semantos platformu üzerinden gerçekleştireceği tüm çeviri alış veriş işlemleri MÜŞTERİ tarafından yapılacak olup, bu hususta Semantos’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 7. MÜŞTERİ, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, MÜŞTERİ, başkalarının Semantos üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. MÜŞTERİ, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.
 8. MÜŞTERİ, Semantos üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirdeSemantos bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adlı para cezaları için MÜŞTERİ’ye aynen rücu edilecektir.
 9. MÜŞTERİ, Semantos üzerinden verilen hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile Semantos tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde Semantos kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adlı para cezaları için MÜŞTERİ’ ye aynen rücu edilir.
 10. MÜŞTERİ, Semantos’a üye olan çevirmenler tarafından sağlanan çevirisi yapılmış içerikler de dahil olmak üzere her türlü bilginin ve içeriğin doğruluğunu ve kalitesini araştırma sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içerikler ve çevirilerinden çıkabilecek zararlardan dolayı Semantos’un, Semantos çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.
 11. Semantos her zaman için tek taraflı olarak MÜŞTERİ’ ye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabilir. MÜŞTERİ işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda Semantos’un sorumluluğu, MÜŞTERİ tarafından satın alınan hizmetin bedelinin kullanılmamış olan hizmete tekabül eden kısmının MÜŞTERİ’ye iadesi ile sınırlıdır.
 12. MÜŞTERİ, Semantos platformu üzerinden kendisine verilen hizmetlerin karşılığı olarak 3.maddede belirlenen ücreti ödeyecektir. Bu ücretin ödenmemesi halinde Semantos hizmeti vermez. Ancak herhangi bir sebeple hizmetin verilmeye başlanmış olması halinde, Semantos tarafından hizmet tek taraflı olarak durdurularak sözleşme derhal ve tek taraflı olarak feshedilebilir. Ayrıca Semantos her zaman için tarifede değişiklik yapabilir. Semantos’un internet, e-posta, www servisi ile yayınladığı tarife, MÜŞTERİ’ye yapılmış tebligat yerine geçecektir.
 13. MÜŞTERİ, ücretlendirme ve kullanılan hizmetin hesabı konusunda Semantos platform kayıtlarının esas alınacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin ifası kapsamında Semantos hakkında edineceği her türlü ticari/gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişi ve kuruluşlara açıklamamayı ve istihdam ettiği yardımcı kişilerin de bu hususa uymalarını sağlamak için elinden gelen önlemi almayı kabul ve taahhüt etmiştir.
 14. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Semantos işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Semantos için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Semantos’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve ınternet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Semantos’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
 15. MÜŞTERİ ile Semantos arasındaki üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, MÜŞTERİ’nin Semantos üzerindeki üyelik başvurusu formunun eksiksiz bir şekilde tamamlaması, başvurunun da aynı düzeyde Semantos tarafından kabul edilmesi ile anlaşma teşekkül etmiş ve karşılıklı hak ve yükümlülükler yürürlüğe girmiş olur.
 16. MÜŞTERİ, üyelik başvuru formunda verdiği kişisel/firma bilgilerinin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ bu bilgiler arasında yer alan elektronik posta adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, bu email adresinde meydana gelen herhangi bir değişikliği platform üzerinde üyelik bilgilerini güncelleyerek güncellemesi gerektiğini ve bu email adresine yöneltilecek tüm tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.
 17. MÜŞTERİ, sözleşme konusu mal/hizmetin ödemesinin yapılmasından itibaren, hizmetin kendisine henüz servis edilmemiş olması durumunda 6 saat içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Semantos’a e-posta veya telefon yolu ile bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli MÜŞTERİ’ye iade edilir ve mal/hizmet iade alınır.
 18. Semantos tarafından sunulan çeviri hizmetleri çevirilecek kelime basına ve seçilen diller arasındaki çarpan oranına göre fiyatlandırılır ve ödeme öncesi müşterinin çevirisini yaptırmak istediği dokümanın uzunluğuna göre ücret bilgisi müşteriye Semantos üzerinden sunulur.Hizmetten istifade etmek isteyen MÜŞTERİ’ler bu bedeli ödeyerek çeviri hizmetinden faydalanabilir.
 19. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm mahalli İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri’dir.