Mesafeli Satış Sözleşmesi

Sağlayıcı Bilgileri (Sözleşme’de “SEMANTOS” veya “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır.)

Hizmet Sağlayıcı: Semantos Online Çeviri Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.

Adres: Büyükdere Cad. Meydan Sok. No:1 BeybiGiz Plaza K:15 D:55 Maslak / İstanbul

Telefon:  0850 885 0 100

Web Adresi: www.semantos.net

E-Posta: info@semantos.net

Üye Bilgileri (Sözleşme’de “Üye” olarak anılacaktır.)

Üye Adı: [fatura-kullanici-adi]

Sipariş Tarihi: [tarih]

“Websitesi”ne üye olan ve “Websitesi”nde yer alan içerik, uygulama ve “Hizmetler”den yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.

 

2.SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu sözleşmenin (“Sözleşme”) konusu, Madde 3 kapsamında tanımlanan Çeviri Hizmeti’nin SEMANTOS tarafından Üye’ye sağlanması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca (topluca “Mevzuat” olarak anılacaktır) Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3.TANIMLAR

Çeviri Hizmeti: Üye’nin, İnternet Sitesi’nin sunduğu hedef çeviri dillerinden birini veya birkaçını seçerek çevirisini yaptırmak istediği belgeyi (“Kaynak Belge”) İnternet Sitesi’ne yüklemesini ve ilgili Çeviri Hizmeti Ücreti’ni SEMANTOS’a ödemesini takiben, Kaynak Belge’nin Çevirmen tarafından Üye’nin seçmiş olduğu dile çevrilmesi ve söz konusu çevirinin (“Çeviri Belge”) İnternet Sitesi üzerinden indirilmesi, ayrıca Üye’nin talep etmesi hâlinde SEMANTOS tarafından Üye’nin e-posta adresine gönderilmesi veya Üye’nin talep etmesi ve Taraflar’ın mutabık kalması halinde noterden tercüme tasdikli olarak Üye’nin adresine gönderilmesi hizmetini ifade eder.

Çeviri Hizmeti Ücreti: Çeviri Hizmeti’nin Üye’ye sağlanmasından önce ve ilgili Ön Bilgilendirme Formu ile Mesafeli Hizmet Sözleşmesi’nin Üye tarafından onaylanmasını takiben, Çeviri Hizmeti’nin karşılığı olarak, Üye’nin SEMANTOS’a kredi kartı,  Havale/EFT, BKM Express ve cari hesap aracılığıyla yapmakla yükümlü olduğu ödemeyi ifade eder.

Çevirmen: SEMANTOS’un anlaşmalı olduğu, SEMANTOS aracılığıyla  Kaynak Belge’yi Üye tarafından seçilen dile çeviren gerçek kişi çevirmenleri ifade eder.

İnternet Sitesi: www.semantos.net alan adı altında bulunan web sitelerini ifade eder.

Kalite Politikası: Buradan ulaşılabilen ve Çeviri Belge’nin taşıması gereken asgari özellikleri ve kalite standartlarını belirten kural ve kıstaslar bütünüdür.

Mesafeli Hizmet Sözleşmesi: SEMANTOS ile Üye arasında İnternet Sitesi üzerinden, her bir Çeviri Hizmeti’nin SEMANTOS tarafından Üye’ye sağlanmasından önce elektronik ortamda akdedilen mesafeli sözleşmeyi ifade eder.

Üyelik Sistemi: İşbu Sözleşme’nin elektronik ortamda Üye tarafından onaylanması ile yürürlüğe giren ve Üye’nin SEMANTOS’tan Çeviri Hizmeti alabilmesini sağlayan ücretsiz üyelik sistemini ifade eder.

Ön Bilgilendirme Formu: TKHK ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca, her bir Çeviri Hizmeti için hazırlanan ve Üye’nin Çeviri Hizmeti Ücreti’ni ödemeden önce elektronik ortamda onayladığı belgeleri ifade eder.

Taraf: SEMANTOS ile Üye’den her biri anlamına gelir; SEMANTOS ile Üye topluca “Taraflar” olarak anılırlar.

4.ÜYELİK SİSTEMİ VE ÇEVİRİ HİZMETİ

 • Üye’nin Çeviri Hizmeti’nden faydalanabilmesi öncelikle işbu Sözleşme’nin İnternet Sitesi üzerinden, elektronik ortamda onaylanmasına bağlıdır. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki; Taraflar, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerinin Üye tarafından her Çeviri Hizmeti alımında geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Sözleşme, bu özelliği ile bir çerçeve sözleşme niteliğini haizdir.
 • Taraflar, Çevirmen ile SEMANTOS arasında herhangi bir ortaklık, istihdam, vekâlet, acentelik ve yönetim ilişkisi bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. SEMANTOS, Çevirmen’i özenle seçmekle beraber Çevirmen üzerinde herhangi bir gözetim, denetim veya yönetim yetkisi bulunmamakta olup Üye, bu konuda bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Üye, Çevirmenler’i kesinlikle ayartmamayı, Çevirmenler’i SEMANTOS ile olan sözleşmelerini sona erdirmeye yönelten her türlü haksız fiil, telkin, teklif ve haksız rekabet fiilinden kaçınmayı, bu kişilerle SEMANTOS’un izin verdiği platform haricinde doğrudan temasa geçmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Üye, İnternet Sitesi haricinde herhangi bir şekilde edinmiş olduğu iletişim bilgilerini kullanarak Çevirmen ile İnternet Sitesi haricinde başka herhangi bir yolla iletişime geçmeyeceğini veya bu yönde çaba sarf etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 115 saklı kalmak kaydıyla, SEMANTOS’un Üye’ye sağlanan her bir Çeviri Hizmeti çerçevesinde ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin tüm sorumluluğu ilgili Çeviri Hizmeti’ne karşılık Üye tarafından ödenen Çeviri Hizmeti Ücreti ile sınırlıdır. Herhangi bir şüpheye mahal vermeksizin, SEMANTOS her türlü veri kaybı da dahil olmak üzere dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

 • SEMANTOS, Üye’nin kişisel verileri ile Kaynak Belge’nin gizliliği ve güvenliğini korumak için mâkul olan her türlü çabayı göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak Üye, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar veya diğer siber saldırılar neticesinde Kaynak Belge’nin ve Üye’nin kişisel verilerinin kaybolması, çalınması, üçüncü kişilere ifşa olması veya Üye’nin ve diğer üçüncü kişilerin bu saldırılar sonucunda bir zarara uğraması halinde, SEMANTOS herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

 • Üye, talep ettiği Çeviri Hizmeti’ni hangi Çevirmen’in sağlayacağı hususunun tamamen ve yalnızca SEMANTOS’un takdirinde olduğunu ve Çevirmen seçme hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Üye, Üyelik Sistemi üzerinden üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu ve yanıltıcı olmadığını, bunların yanlış, eksik veya yanıltıcı olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, SEMANTOS’un bu yönde uğrayabileceği doğrudan, dolaylı ve her türlü zararı nakden ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, kendisi tarafından belirlenen ve kendisine münhasır kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden sorumlu olduğunu, bunların kendi kusuru veya ihmali neticesinde üçüncü kişilerin eline geçmesi ve/veya bu sebeple uğrayabileceği her türlü zarar dolayısıyla SEMANTOS’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Üye, İnternet Sitesi üzerinden çevrimiçi ödeme yöntemleri ve kredi kartı veya banka kartı kullanımı gerektiren işlemlerde kredi kartı veya banka kartı malikinin rızası ile işlem yapacağını; aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve SEMANTOS’un bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talepten âri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Üye, SEMANTOS tarafından kendisine işbu Sözleşme konusu ile ilgili olarak gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere onay vermektedir. Bu kapsamda Üye, SEMANTOS tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca iletişim vasıtaları ile Üye’den işbu madde kapsamında alınan açık ve yazılı izne ek olarak herhangi bir izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama veya reklam amacıyla her türlü elektronik ileti, kısa mesaj, faks vs. gönderilebileceğini kabul ve beyan eder.

 

 • Üyelik Sistemi veya Çeviri Hizmeti kapsamında SEMANTOS tarafından sağlanan hizmetler ile ilgili Üye’nin bir şikayeti veya talebi bulunması halinde, Üye, söz konusu talep ve şikayetlerini info@semantos.net e-mail adresi veya 0212 970 12 78 telefon numarası aracılığıyla SEMANTOS’a iletebilir.

 

 • Üye, Çeviri Belge’nin Üye’ye teslimi için SEMANTOS tarafından belirtilen tüm tarihlerin tahmini tarihler olduğunu ve bu tarihlerde değişiklik olabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

 

 • Çeviri Hizmeti’nin Üye’ye teslim tarihi her bir Mesafeli Hizmet Sözleşmesi’nde ve Ön Bilgilendirme Formu’nda teslim tarihi olarak belirtilen tarihtir. SEMANTOS tarafından, Çeviri Hizmeti’nin yukarıda belirtilen tarihte Üye’ye tesliminin gecikeceğinin öngörülmesi halinde SEMANTOS derhal Üye’yi durumdan yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile haberdar eder.

 

Çeviri Hizmeti’nin hiç verilemeyeceğinin anlaşılması üzerine ise, SEMANTOS en geç üç (3) gün içerisinde Üye’yi haberdar eder. Çeviri Hizmeti’nin hiç verilemeyeceğinin anlaşılması üzerine, Üye tarafından ödenmiş olan Çeviri Hizmeti Ücreti bu bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Üye’ye iade edilir. Üye’nin kart ile yaptığı ödemelerde, SEMANTOS iptal edilen hizmetin bedelini ilgili bankaya iade ettikten sonra, bankanın söz konusu tutarı Üye’ye iade etme süresinin uzamasından veya bu süreçte ortaya çıkabilecek herhangi bir aksaklıktan SEMANTOS sorumlu değildir.

 

 • İşbu Sözleşme kapsamında SEMANTOS’un kusurundan kaynaklanan sebeplerle Üye’ye, Kalite Politikası’na esaslı şekilde aykırı olan bir Çeviri Hizmeti sağlanması halinde Üye;

 

 • hizmetin yeniden görülmesi
 • ayıp oranında bedelden indirim veya
 • sözleşmeden dönme haklarından birini kullanabilir.

 

 • Çeviri Hizmeti’nin tamamlanması üzerine, Üye, Çeviri Belge’nin bir ön izlemesini İnternet Sitesi’nden indirebilir. Üye, bu işlemin ardından Çeviri Belge’yi (i) onaylayabilir veya (ii)Çeviri Belge’de değişiklik talep edebilir veya (iii) Çeviri Belge’yi reddedebilir. Üye’nin Çeviri Belge’de değişiklik talep etmesi hâlinde, söz konusu değişikliklerin Çevirmen tarafından yapılmasını takiben Çeviri Belge onay için tekrar Üye’ye gönderilir. Bu durumda Üye, (i)değiştirilmiş Çeviri Belge’yi onaylayabilir veya (ii) değiştirilmiş Çeviri Belge’de tekrar değişiklik talep edebilir veya (iii) değiştirilmiş Çeviri Belge’yi reddedebilir. Çeviri Belge’de Kalite Politikası’na esaslı bir aykırılık söz konusuysa SEMANTOS, Üye’den alınan Çeviri Hizmeti Ücreti’ni Üye’ye iade etmekle yükümlüdür.

 

Üye, Çeviri Hizmeti’nin tamamlandığı bilgisi verildikten itibaren 72 saat içinde Çeviri Belge’yi onaylamaz veya reddetmezse, Çeviri Belge otomatik olarak onaylanmış addedilir. Çeviri Belge’nin onaylanmasını takiben, Çeviri Hizmeti’nde Kalite Politikası’na esaslı bir aykırılık bulunmadığı sürece Çeviri Hizmeti Ücreti hiçbir şekilde iade edilmez.

5.ÜYE’NİN BEYAN, TEKEFFÜL VE TAAHHÜTLERİ

 • Üye, İnternet Sitesi’ni ziyaret etmekle veya kullanmakla İnternet Sitesi’nde yer alan içeriği, işbu Sözleşme’deki koşulları ve ilgili Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Hizmet Sözleşmesi’ni okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu; hem bu koşullara hem de yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uyacağını açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktadır.
 • Üye, 18 yaşından büyük ve Türk Medeni Kanunu uyarınca reşit olduğunu kabul, beyan ve tekeffül eder.
 • Üye, Çeviri Hizmeti’ne konu olmak üzere SEMANTOS’a sunduğu Kaynak Belge’nin emredici hukuk ilkelerine, kamu düzenine ve genel ahlaka uygun olduğunu taahhüt eder. Üye aynı zamanda Kaynak Belge’nin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini ve etmesi hâlinde SEMANTOS’un uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda gerek SEMANTOS’un gerekse Çevirmen’in Kaynak Belge’nin içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • SEMANTOS, İnternet Sitesi’nin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir. Üye, İnternet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmını başka bir internet sitesinde SEMANTOS’un önceden alınmış yazılı izni olmaksızın kullanmamayı; sistemde bulunan, kaynak kodu, veri kodu ve yazılım da dâhil olmak üzere hiçbir veriyi değiştirmemeyi, kopyalamamayı, çoğaltmamayı, başka bir lisana çevirmemeyi, üzerinde ters mühendislik yapmamayı, yeniden yayınlamamayı, yayımlamamayı, başka bir bilgisayara yüklememeyi, postalamamayı, herhangi bir suretle iletmemeyi, sunmamayı ya da dağıtmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Üye, Üyelik Sistemi’nin diğer üyelerine, Üye olmayan İnternet Sitesi kullanıcılarına veya Çevirmen’lere herhangi bir ürünün ya da hizmetin istenmeyen iletilerini, reklamlarını veya davetlerini göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Üye, İnternet Sitesi üzerinden veya e-posta yoluyla ya da İnternet Sitesi dışında herhangi bir yolla yukarıda anılan kişilere ticari veya başka türlü e-postalar iletmek suretiyle teklifsiz e-posta göndermek, elektronik veya başka yollarla kullanıcı adlarını veya e-posta adreslerini toplamak da dâhil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde hukuka aykırı şekilde, Çeviri Hizmeti amaçlarından başka amaçlar için veya yetkisiz olarak kullanamaz.
 • Üye, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile İnternet Sitesi’nin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Üye, yegane takdir yetkisi SEMANTOS’ya olmak üzere, SEMANTOS’un zaman zaman tüm hizmetlere veya hizmetlerin bir kısmına ya da İnternet Sitesi’ne erişimi tüm Üyeler ve Çevirmenler için kısıtlayabileceğini kabul eder
 • Üye, Çeviri Hizmeti’ni kullanmaktan doğabilecek tüm risklerin kendisine ait olduğunu ve diğer Üyeler ya da Üye olmayan İnternet Sitesi kullanıcıları veya Çevirmenler ile olan tüm yazılı, sözlü veya yüz yüze iletişimin tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul ve beyan eder. SEMANTOS ve yöneticileri, çalışanları, hizmet sağlayıcıları, bağlı şirketleri veya ifa yardımcıları; Üyeler’in diğer Üyeler da Üye olmayan İnternet Sitesi kullanıcıları veya Çevirmenler ile olan iletişiminden herhangi bir şekilde doğabilecek duygusal, sözlü ve fiziksel istismar veya saldırı da dâhil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla zararlardan ötürü sorumlu tutulamaz.
 • Üye, kendisinin veya üçüncü kişilerin çıplak fotoğrafları, pornografik fotoğraflar veya görseller ve her türlü yasa dışı veya sosyal olarak kabul edilemez materyal dâhil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla; hiçbir şekilde onur kırıcı, iftira atıcı, saldırgan, fesada temayül eden, saygısız, ayıp, cinsel anlamda aşağılayıcı, tehdit edici, taciz edici, ırkçı veya yasa dışı materyal gönderemez, yayınlayamaz veya bunları hiçbir Üye’ye, Çevirmen’e ya da Üye olmayan İnternet Sitesi kullanıcılarına gösteremez. SEMANTOS, bu türden materyalleri hiçbir bildirim yapmaksızın silme hakkını saklı tutar.
 • Üye, İnternet Sitesi’ni, Çeviri Hizmeti’ni veya üyelik profilini Çeviri Hizmeti dışında başka hiçbir amaç için kullanamaz.

6.CAYMA HAKKININ BULUNMAYIŞI

Hizmet Sağlayıcı ile tüketici sıfatını haiz Üye arasında Mesafeli Hizmet Sözleşmesi’nin akdedilmesinden itibaren 14 gün içinde ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik Madde 9 hükümleri uyarınca hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketicinin hizmeti reddederek cayma hakkına sahip olması ile birlikte; Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik Madde 15’in 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca, tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmelerde ve aynı maddenin (h) bendi uyarınca, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde tüketici cayma hakkını kullanamaz. Bu çerçevede Üye’nin, Çeviri Hizmeti’ne ilişkin  cayma hakkı bulunmamaktadır.

7.SÜRE, FESİH VE DİĞER HÜKÜMLER

 • İşbu Sözleşme, Sözleşme’nin İnternet Sitesi üzerinden, elektronik ortamda Üye tarafından onaylanmasından itibaren süresiz olarak ve bir çerçeve sözleşme niteliğinde akdedilmiştir.
 • SEMANTOS, Üye’nin işbu Sözleşme’de belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda Üye’ye göndereceği bir ihtarname ile ihlalin on beş (15) gün içerisinde düzeltilmesini talep edecek, söz konusu süre neticesinde ihlalin düzeltilmemesi halinde ise dilediği takdirde işbu Sözleşme’yi hiçbir tazminat sorumluluğuna tâbi olmaksızın feshetmek hakkını haiz olacaktır.
 • Sözleşme’nin herhangi bir Çeviri Hizmeti tamamlanmadan herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde, Çeviri Hizmeti’ne konu metnin Madde 5.3’e aykırı olması hali hariç olmak üzere, seçim hakkı SEMANTOS ait olmak üzere (i) Çeviri Hizmeti, taahhüt edilen süre içerisinde tamamlanır ve bu durumda Çeviri Ücreti, Üye’den tahsil edilir veya (ii) fesih tarihi itibarıyla Çevirmen’in henüz çeviri işine başlamamış olması kaydıyla, Çeviri Hizmeti verilmeyerek Üye’den tahsil edilen ödeme Üye’ye iade edilir.
 • Taraflar işbu Sözleşme tahtında yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu kabul etmişlerdir. Adres değişikliğinden diğer Taraf’ı haberdar etmeyen Taraf’ın Sözleşme’de belirtilen adresine yapılan bildirimler geçerli şekilde tebliğ edilmiş sayılır ve hukuken geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğurur.
 • İşbu Sözleşme, Türk hukukuna tâbidir. Taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilafların hallinde Balıkesir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilân edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değerin üstünde Tüketici Mahkemeleri; Tüketici Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.